Hogeschool Gent Logo

VOORWAARDEN

EXTERNEN

Het Studium Generale is ook toegankelijk voor alle geïnteresseerden die niet betrokken zijn bij de Hogeschool Gent. Meer nog: wij verwelkomen graag alle ‘externen’ omdat dit ook voor de studenten een verrijkende ervaring kan vormen (bijvoorbeeld bij de vragenronde en/of het debat volgend op de lezingen).

Het bijwonen van de lezingen is ook voor externen gratis.

Interesse of meer info?
Geïnteresseerden in de lezingenreeks(en) kunnen steeds hun coördinaten bezorgen aan Studium Generale, Hogeschool Gent, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent.
E-mailadres: studiumgenerale@hogent.be.
We zullen niet nalaten u steeds alle nuttige informatie door te sturen.

STUDENTEN

Individuele paper

Aan de studenten die zich inschrijven voor het Studium Generale wordt gevraagd een individuele paper te schrijven. Deze paper bevat hun gewetensvol verslag en kritische commentaar bij de vijf lezingen die ze hebben bijgewoond. De paper moet gesteld zijn in correct Nederlands.

De lezingen

De lezingen beginnen om 19 u stipt, en worden gevolgd door een nagesprek met de spreker en een kort debat met de zaal, waarbij de studenten en het publiek gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen. Het nagesprek en debat behoren integraal tot de lezing. De student is gehouden deze nagesprekken bij te wonen tot het algemene einde van de avond (rond 20.30u). Vaak is het pas in het nagesprek dat de materie zich toespitst. Uw ankerpersoon heeft het recht erop toe te zien of u deze nagesprekken al dan niet volgt. Het niet bijwonen van het nagesprek heeft meestal negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de paper.

De student moet bereid zijn eventueel lezingen in een andere dan zijn moedertaal te volgen. Engels en Frans kunnen door buitenlandse sprekers als voertaal worden gehanteerd. Deze twee talen worden door Studium beschouwd als talen die elke student van een hogeschool minstens met goed begrip moet kunnen volgen. Indien er aspecten zijn die u ontsnappen, kunt u bijkomende informatie inwinnen via publicaties, artikels en internet.

De paper

Het moet gaan om een persoonlijke, originele tekst waarin citaten uit andere auteurs duidelijk worden aangegeven en voorzien van bronvermelding.

Fraude en plagiaat worden steeds gesanctioneerd, in flagrante gevallen met een 0.

Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemende student de studiefiche (zie deze website) aandachtig doorneemt en zich strikt aan de daar gestelde voorwaarden houdt voor het succesvol schrijven van de paper.
Omvang van de paper: tussen 4000 en 6000 woorden.
Incorrect of slordig taalgebruik wordt niet getolereerd (gelieve gebruik te maken van de spelling-checker op uw computer, namen en titels correct te spellen e.d.m.)

Het werkstuk moet getuigen van het 1. aandachtig bijwonen en 2. kritisch bespreken van minstens vijf lezingen.
Het aanbieden van een paper met bespreking van minder dan vijf lezingen leidt automatisch tot het verminderen van de haalbare score.
Correcte verwerking van de lezingen en persoonlijke inbreng moeten in evenwicht zijn met elkaar. Met andere woorden: een paper die in hoofdzaak uit samenvatting bestaat en nauwelijks eigen kritisch commentaar bevat, voldoet niet aan de basisvereiste. In zijn conclusie kan de student eventueel aansluiten bij zijn specifieke opleidingsonderdeel.
Uw kritische argumentatie moet beredeneerd en doordacht zijn (geen makkelijke “caféfilosofieën” of clichés). Studium heeft juist de bedoeling clichés te doorprikken.

De student wordt ertoe aangemoedigd vrij bijkomende bronnen te raadplegen via internet, bibliotheken, beeldmateriaal e.d.m., maar dit alles op voorwaarde dat uitdrukkelijk wordt aangegeven waar de bronnen werden gevonden, en dat elk citaat duidelijk tussen aanhalingstekens en met referentie wordt gegeven. Correct gebruik en verwerking van deze bijkomende informatiebronnen is dus een vereiste voor een kwalitatief hoogstaande paper.

- Bijkomende lange citaten horen niet tot de 4000 à 6000 woorden van uw eigen tekst. Lange citaten kunnen best ordelijk in een aparte bijlage worden aangeboden.

- Wat citaten en verwijzingen betreft: zie het document Citeren en refereren op dokeos. Bibliografieën en citaten moeten volgens deze normen worden opgemaakt!

Twee of drie van de beste papers worden ‘beloond’ met publicatie in het Jaarboek Studium Generale, waarin elk jaar ook de lezingen van de sprekers worden gebundeld.

Cultuuraanbod

Deelnemende studenten wordt ook aangeraden, de aangeboden lezingenreeks te verdiepen en te verbreden op eigen initiatief. Zo is er in het brede cultuuraanbod wel steeds iets te vinden dat aansluit bij de problematiek die het studium generale behandelt.
Niet alleen de videotheek, het aanbod aan goede films op dvd en internet, maar ook de filmzalen, en niet te vergeten de Gentse theaterhuizen bieden in die zin vaak erg verrijkende perspectieven om de paper te stofferen.
In geen geval mogen echter de off/off manifestaties de lezingen vervangen in de bespreking; de harde kern van de opdracht blijft het kritisch omgaan met wat er in de lezingen wordt aangeboden. De aanvullende manifestaties, indien verstandig ingepast in de argumentatie van de paper, bieden echter een meerwaarde die de quotering gevoelig kan beïnvloeden, maar ze vervangen de opdracht niet. Zo bieden ook alle mogelijke internet-sites een onoverzienbare schat aan documentatie– zie ook onze tips en teksten onder extra info – waarbij wij de student enkel maar kunnen aanraden er kritisch en creatief mee om te gaan, maar ze kunnen de eigenlijke bespreking van de lezingen niet vervangen, ze hebben documenterende waarde. Studenten die bestaande teksten integraal downloaden en frauduleus als paper aanbieden (zoals in het verleden sporadisch gebeurde) zullen dan ook, indien ze betrapt worden, onherroepelijk worden gesanctioneerd. We vragen dus een open geest en een eerlijke mentaliteit bij het omgaan met alle off/off manifestaties en informatie.

Hieronder enkele links naar cultuurhuizen, waar u hun programma’s en speeldata kunt checken en zelfs via internet kunt reserveren. De lijst is uiteraard slechts bedoeld als voorbeeld en is niet volledig.

www.vooruit.be
www.victoria.be
www.nieuwpoorttheater.org
www.studioskoop.be
www.SMAK.be

EVALUATIE

Beoordeling door een commissie bestaande uit minstens drie OP-leden van verschillende departementen, waaronder het departement van de betrokken student(e).

Indienen papers

De papers 1e zit moeten ingeleverd worden tegen 9 mei, 12 uur en 2e zit tegen 22 augustus, 12 uur. De digitale versie wordt per mail naar Sofie Vandamme gestuurd: sofie.vandamme@hogent.be De papieren versie wordt aan de ankerpersoon bezorgd. Studenten van het KASK en studenten die geen ankerpersoon hebben leveren hun paper in op het studentensecretariaat van het KASK, met vermelding Sofie Vandamme - Studium Generale, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent.

(dit is een absolute deadline: papers die te laat worden ingediend, zijn niet ontvankelijk).

STUDIEFICHE

De studiefiche kan je hier downloaden (.doc file 70Kb)